Lapače tukov a olejov

Lapače tukov a olejov slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením. Lapače tukov a olejov sa ako predradená čistiaca jednotka zaraďujú pred čistiareň odpadových vôd resp. pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie a to najmä pri:

  • kuchynských a potravinárských prevádzkach
  • závodov na spracovanie mäsa a bitúnkoch
  • všetkých prevádzkach a procesov, kde môže dochádzať k uvolňovaniu tukov a olejov do odpadovej vody

Do lapačov tukov nie je možné privádzať ostatné odpadové vody (dažďové, splaškové, odpadové vody obsahujúce špeciálne ľahké kvapaliny napr. tuky a oleje minerálneho pôvodu).

Lapače tukov sú vyrábané v zmysle najnovšej europskej normy EN 858 a splňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Lapače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou.

Lapače tukov sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čim sa ušetria nemalé finančné prostriedky. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 0,5 do 10 l/s. Väčšie zariadenia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.

Odlučovače ľahkých kvapalín a ropných látok

Odlučovače ľahkých kvapalín ( ropných látok ) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na

  • parkoviskách
  • šrotovískách
  • odstavných, manipulačných a iných spevnených plochách určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel
  • umývarní automobilov
  • všetkých prevádzok a procesov, kde môže dochádzať k uvoľnovaniu lahkých kvapalín do odpadovej vody

Na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy je možné vody predčistené v odlučovači vypúšťať do recipientu alebo do verejnej kanalizácie.

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín sú vyrábané v zmysle najnovšej europskej normy EN 858 a splňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody (až do 0,05 mg/l NEL). Odlučovače sa navyše vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi.

Odlučovače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou. V odlučovačoch sú použité sorpčné materiály so zvýšenou sorpčnou schopnosťou, takže zariadenia nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť a údržbu.

Odlučovače ropných látok sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čim sa ušetria nemalé finančné prostriedky. Odlučovače sa vyhotovujú ako plnoprietokové resp. obtokom, pričom typ odlučovača (gravitačný, koalescenčný, sorpčný, s aktívnym uhlím) a spôsob čistenia sa volí podľa vstupných údajov od zákazníka. Výkonnosť jednotlivých odlučovačov je daná množstvom prietoku vody. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 1 do 30 l/s. Väčšie zariadenia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.