Nádrže

Plastové nádrže sa používajú na skladovanie najrozmanitejších druhov látok a to ako z hľadiska skupenstva (tuhé látky, granuláty, sypké látky a kvapaliny), tak aj z hľadiska ich chemického zloženia alebo na osadenie technologického vybavenia. Druh materiálu nádrže sa volí podľa skladovanej látky tak, aby aj pri agresívnych látkach bola zabezpečená chemická odolnosť použitého materiálu nádrže. Keďže materiál je vhodný na styk s poživatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky.

Niektoré príklady použitia nádrží

 • skladovanie odpadových vôd (žumpy, ČOV, septiky, kalojemy …)
 • skladovanie pitnej vody (vodojemy, cisterny … )
 • skladovanie olejov, tukov (olejové hospodárstva, tukový priemysel …)
 • skladovanie chemikálií (anorganika, organika . . .)
 • skladovanie poživatín (víno, sirupy, mliekárne, konzervárne …)
 • skladovanie posypových hmôt
 • skladovanie obilnín
 • galvanické vane, pokovovanie
 • rozpúšťacie a miešacie nádrže

Nádrže sa vyrábajú podľa presných požiadaviek odberateľov. Môžu byť realizovné ako nadzemné nádrže (prevedenie s UV stabilizátorom) a podzemné nádrže (inštalované pod úrovňou terénu). Z hľadiska prevedenia sa nádrže môžu líšiť svojou konštrukciou, tvarom, spôsobom uloženia, zastropením a pod..
Nádrže sa najčastejšie vyrábajú z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) a polyvinylchloridu (PVC). Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach (napr. kruhové, oválne a hranaté). Nádrže môžu byť navyše vybavené technologickými prepážkami, vstupnými otvormi a otvormi pre napojenie potrubí, poklopmi, obslužnými plošinami, rebríkmi, havarijnými uzávermi atď. Nádrže je možné vyrobiť zákazníkovi presne na mieru podľa jeho požiadaviek.

Niektoré príklady použitia nádrží

 • dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových nádržiach)
 • ľahká manipulácia
 • rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
 • nízke stavebné náklady
 • 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
 • chemická odolnosť a inertnosť materiálu
 • tvarová a rozmerová variabilnosť – prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)